REGULAMINPROMOCJI SUMMER VIBES CATERINGU KUCHNIA VIKINGA

§1
Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem promocji jest [Kuchnia Vikinga – Catering Dietetyczny] Wschodni Front Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Białymstoku, ul. Handlowa 5, 15-399 Białystok, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000970748, identyfikująca się numerem NIP: 5423314760, REGON: 380164402,
 2. Podstawą prawną dla określenia warunków uczestnictwa w Promocji jest niniejszy Regulamin, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, a także Regulamin korzystania z oferty Organizatora Promocji dostępny pod adresem REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KUCHNIAVIKINGA.PL – Kuchnia Vikinga
 3. Promocja nie stanowi loterii lub innej gry hazardowej wymienionej w przepisach ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 4. Definicje zastosowane w treści Regulaminu korzystania z oferty Organizatora Promocji dostępnego pod adresem: REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KUCHNIAVIKINGA.PL – Kuchnia Vikinga mają także zastosowanie w niniejszym Regulaminie.

§2
Korzystanie z promocji

 1. Uprawnionymi do skorzystania z Promocji są potencjalni oraz aktualni Klienci Organizatora Promocji aktywnie korzystający z jego oferty w Okresie Trwania Promocji – dalej zwani: „Klientami”.
 2. Organizator na swojej stronie internetowej i/lub aplikacji mogilnej i/lub na portalach społecznościowych: facebook, isnstagram udostępni informację o kodzie rabatowym: SUMMERVIBES20
 3. Czas trwania Promocji jest każdorazowo ograniczony. Każdoraozow Organizator określi okres obowiązywania danej Promocji. Promicja „SUMMER VIBES” aktywna jest od 06.05.2024 – 20.05.2024.
 4. Organizator może przedłużyć okres trwania Promocji, o czym poinformuje Klientów na swojej stronie internetowej i/lub aplikacji mobilnej i/lub portalach społecznościowych: facebook, instagram.
 5. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poszczególnych miast. Każdorazowo Organizator określi zasięg terytorialny Promocji.
 6. Promocja polega na przyznaniu Klientom rabatu na wszelkie produkty żywnościowe stanowiące ofertę Organizatora Promocji, w wysokości 20 % (słownie: dwadzieścia procent ) łącznej ceny zamówionych produktów, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Skorzystanie z Promocji wymaga od Klienta spełnienia poniższych przesłanek:
 1. złożenie zamówienia – w myśl zapisów § 9 Regulaminu dostępnego pod adresem REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KUCHNIAVIKINGA.PL – Kuchnia Vikinga,
 2. opłacenie zamówienia przy wykorzystaniu metody płatności określonej w § 10 Regulaminu dostępnego pod adresem REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KUCHNIAVIKINGA.PL – Kuchnia Vikinga,
 3. zamieszenie kodu rabatowego w polu oznaczonym ,,kod rabatowy’’ podczas składania zamówienia,
 4. złożenie zamówienia w Okresie Trwania Promocji.
 5. Korzystając z Promocji Klient nie ma możliwości skorzystania z innego rodzaju Promocji oferowanej przez Organizatora Promocji lub zastosowania uprawnień osiągniętych w ramach programu lojalnościowego stosowanego przez Organizatora Promocji i opisanego w Regulaminie Programu Lojalnościowego Cateringu Kuchni Vikinga – Catering Dietetyczny dostępnego pod adresem: REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO CATERINGU KUCHNIA VIKINGA – CATERING DIETETYCZNY – Kuchnia Vikinga

§3
Reklamacje

Szczegółowe informacje dotyczące składania reklamacji dostępne są w § 15 Regulaminu serwisu internetowego kuchniavikinga.pl.

§4
Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych reguluje Polityka Prywatności dostępna pod adresem Polityka prywatności – Kuchnia Vikinga
 2. Każdy Klient biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących: a) zmiany w przepisach prawa, regulujących zasady sprzedaży na odległość; b) przyczyny organizacyjne, wpływające na zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Organizatora; c) zmiany techniczne lub technologiczne, wpływające na funkcjonalność Serwisu Internetowego; d) działanie na korzyść Klientów poprzez wydłużenie czasu trwania Promocji.
 4. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni nowy Regulamin Promocji. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany, z zastrzeżeniem czynności technicznych.