REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KUCHNIAVIKINGA.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://kuchniavikinga.pl (dalej jako: „Serwis Internetowy”, „Serwis”, „Kuchniavikinga.pl”) jak również naszych konta na Portalach Społecznościowych.

Celem Kuchniavikinga.pl jest przede wszystkim umożliwienie Państwu zamówienia cateringu dietetycznego, aby otrzymywać od nas każdego dnia posiłki przygotowane według wybranej przez Państwa diety, które są następnie dostarczane bezpośrednio do Państwa miejsca pracy lub domu.

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w Serwisie oraz na kontach Spółki na Portalach Społecznościowych jest WSCHODNI FRONT SPÓŁKA z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Białymstoku ,ul. Handlowa 5, 15-399 Białystok.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do dyspozycji pod adresem biuro@kuchniavikinga.pl lub pod numerem telefonu 22 230 24 00, 7 dni w tygodniu w godzinach od 7:00 do 22:00.

Zapraszamy do zapoznania się Regulaminem,
Zespół Kuchniavikinga.pl§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Operatorem Serwisu Internetowego jest WSCHODNI FRONT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Białymstoku ,ul. Handlowa 5, 15-399 Białystok, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000970748, identyfikująca się numerem NIP: 5423314760, REGON: 380164402, zwanej dalej zamiennie Usługodawcą, Sprzedawcą lub Spółką.
 2. Regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania z Serwisu Internetowego, a w szczególności zasady i warunki, na jakich nastąpi korzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego, składanie Zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Serwis Internetowy jak również zasady  świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zarówno za pośrednictwem Serwisu jak i kont na Portalach Społecznościowych Spółki, gdzie dostawcą usług i/lub treści cyfrowej jest Spółka. 
 3. Za pośrednictwem Profili Społecznościowych prowadzonych pod marką “Kuchni Vikinga” Spółka dostarcza przede wszystkim treści, mających na celu promocję i reklamę marki “Kuchni Vikinga” jak również wchodzi w interakcje z użytkownikami w celu dostarczania treści cyfrowych, nieutrwalonych na stałym nośniku, w zamian za udostępnione przez użytkowników dane osobowe.
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również praw Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta) przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 5. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. BIURO OBSŁUGI KLIENTA – dalej również BOK – konsultanci Spółki, którzy zajmują się bezpośrednim kontaktem z Klientami w sprawach związanych z Zamówieniami oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną.Kontakt z BOK możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://kuchniavikinga.pl/kontakt/, poczty elektronicznej (biuro@kuchniavikinga.pl) lub telefonicznie (+48 22 230 24 00) w Dni Robocze w godzinach od 7.00.do 22.00;
 2. CENA – cena brutto, zawierająca wszystkie należne podatki  i zależna od rodzaju i ilości wybranych Diet, miejsca dostawy, udzielonych upustów, rabatów lub okazjonalnych obniżek cen oferowanych w dacie zakupu, wybrania wariantów, dodatków lub dodatkowych usług oferowanych przez Usługodawcę;
 3. CENNIK-cennik dostępny na stronie Serwisu pod adresem https://kuchniavikinga.pl/cennik;
 4. DIETA– umowne określenie na zestaw dań oferowanych w szczególności według ich kaloryczności, rodzaju składników czy celu lub osób dla których jest dedykowana. Nazwy diet korzystających z nazw jednostek chorobowych służą wyłącznie charakterystyce zastosowanych lub wykluczonych z niej produktów i nie mają na celu  zastąpienia porady lekarskiej czy leczenia, a Klientów zamawiających takie diety Spółka traktuje jak osoby, które oczekują w swojej diecie zastosowania, wykluczenia lub skomponowania składników według określonego schematu, a nie jak osoby, które z uwagi na stan zdrowia zamawiają taką dietę;
 5. DIETLY.PL – internetowa platforma handlowa, dostępna pod adresem: https://www.dietly.pl Operatorem Dietly.pl jest niezależny w stosunku do Spółki przedsiębiorca MasterLife Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, kod 00-867 KRS: 0000531599 NIP: 5272725286, kontakt@dietly.pl;
 6. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015r.poz. 90);
 7. KLIENT – zarówno osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak i osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu;
 8. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zawieranie umów oraz świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną) nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 9. KONTA SPÓŁKI na Portalach Społecznościowych pod marką “Kuchnia Vikinga” – zwane też Profilami Społecznościowymi to serwisy internetowe, w szczególności takie jak Facebook czy Instagram, udostępniane Spółce przez podmioty trzecie w celu nawiązywania kontaktów i komunikacji pomiędzy Spółką a użytkownikami tych serwisów i publikowania na nich treści, w tym treści cyfrowych pod marką: “Kuchnia Vikinga”; 
 10. NEWSLETTER – usługa cyfrowa świadczona drogą elektroniczną przez Spółkę lub podmioty współpracujące ze Spółką, polegającą na rozsyłaniu przez Spółkę lub te podmioty, informacji w celach handlowych, sprzedażowych, promocyjnych, edukacyjnych oraz reklamowych na podany przez zainteresowanych Klientów adres e-mail i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 11. OKRES DOSTAW – okres, na jaki zawierana jest Umowa sprzedaży i dostawy Produktów między Klientem  i Spółką;
 12. PANEL KLIENTA – zwany również Kontem Klienta, to część Serwisu dostępna dla Klienta po skutecznym zarejestrowaniu   i zalogowaniu, umożliwiająca zarządzanie tym Kontem, a w szczególności danymi osobowymi, Strefami dostaw czy składanymi Zamówieniami;
 13. PRODUKT– pojedyncze danie, lub zespół dań opisanych przez Usługodawcę w jego ofercie np. jako “dieta“ , “posiłek” lub  “ dodatki”, którego końcowa cena zależna jest ilości dni dostarczania Zamówienia, wybrania dodatków lub składników oferowanych przez Spółkę;
 14. PŁATNOŚCI ONLINE – świadczenie pieniężne za Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Serwisu Tpay.com. i na warunkach określonych przez Tpay oraz zaakceptowanych przez Klienta dokonującego Zamówienia lub za pośrednictwem systemu płatności mobilnych  oferowanej przez bank Klienta w postaci kodu Blik; 
 15. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zawieranie umów) jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ale gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności  z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 16. REGULAMIN – niniejszy regulamin;
 17. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, KUCHNIAVIKINGA.PL – serwis internetowy Spółki dostępny pod adresem internetowym https://kuchniavikinga.pl
 18. SERWIS TPAY – serwis internetowy dedykowany płatnościom online, prowadzony pod adresem strony internetowej https://tpay.com administrowanej i prowadzonej przez Krajowego Integratora Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, za pośrednictwem którego następuje płatność online;
 19. SIŁA WYŻSZA- oznacza zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego następstwom nie można było zapobiec, w szczególności katastrofę naturalną, terroryzm, działania wojenne, blokady granic i portów, gwałtowne rozruchy, strajki, blokady dróg, akty władzy publicznej wymagające podporządkowania lub wprowadzające jakiekolwiek ograniczenia, inne powszechne zakłócenia mające wpływ na wiele przedsiębiorstw, w tym niezawinione przez Spółkę zakłócenia produkcyjne, czy przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów;
 20. STREFA DOSTAW – obszar, na jakim mogą być dostarczane Produkty oferowane w Serwisie, których szczegółowy wykaz dostępny jest pod adresem https://kuchniavikinga.pl/strefy-dostaw;
 21. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży i dostawy  Diet i/lub Produktów, zawierana na odległość  pomiędzy Klientem a Spółką za pośrednictwem Serwisu i  której integralną częścią jest akceptowany przez Klienta  Regulamin oraz Polityka Prywatności;
 22. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH – usługa świadczona drogą elektroniczną przez operatora Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, za wyjątkiem usług związanych z Panelem Klienta, polegająca na udostępnianiu, przeglądaniu treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub audiowizualnych w Serwisie, w tym w szczególności na blogu, usługi newslettera, konfiguratora diety  oraz treści cyfrowe udostępniane na kontach na Portalach Społecznościowych Spółki. 
 23. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH  PANELU KLIENTA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez operatora internetowej platformy handlowej Dietly.pl – MASTERLIFE SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, kod 00-867 KRS: 0000531599 NIP: 5272725286 na rzecz Klientów i na warunkach wskazanych w regulaminie na www.Dietly.pl;
 24. SPÓŁKA – WSCHODNI FRONT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Białymstoku ,ul. Handlowa 5, 15-399 Białystok, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000970748, identyfikująca się numerem NIP: 5423314760, REGON: 380164402;
 25. UŻYTKOWNIK- każda osoba korzystająca z Serwisu;
 26. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą interaktywnego formularza Zamówień i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Spółką  w zakresie określonym w formularzu;
 27. ZAMÓWIENIE GOŚCINNE – Zamówienie złożone za pośrednictwem interaktywnego formularza w Serwisie bez konieczności rejestrowania Konta Klienta w Panelu Klienta.
 1. Jeżeli nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu, Usługi elektroniczne świadczone przez Spółkę drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników są nieodpłatnie.
 2. Wszystkie ceny prezentowane  w Serwisie  są cenami brutto.
 3. Spółka udostępnia nieodpłatnie niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy sprzedaży i/lub umowy o świadczenie usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

§ 2

        OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Podczas korzystania z Serwisu  oraz kont Spółki na Portalach Społecznościowych zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym lub mającym na celu promocję lub reklamę innych przedsiębiorców, w szczególności innych cateringów dietetycznych, np. poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem opinii, komentarzy czy formularzy dostępnych na Stronie. Zakazane jest również dostarczanie treści wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Ustawy z dnia 3 kwietnia o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 2. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Spółki, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 3. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam).
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane w Kuchniavikinga.pl dane Użytkownika, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego, konieczne może okazać się spełnienie następujących wymogów technicznych przez Użytkownika: (1) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług Kuchniavikinga.pl, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Spółka zaleca, aby Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

§ 3

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaży  oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów, jest Spółka.
 2. Niezależnym od Spółki administratorem danych osobowych przekazanych przez użytkowników w Panelu Klienta jest MASTERLIFE SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, kod 00-867, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS:0000531599, NIP:5272725286 – właściciel i operator internetowej platformy handlowej Dietly.pl, zwany dalej  Partnerem Spółki.  Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności pod adresem https://dietly.pl/polityka-prywatnosci.

§ 4

 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DOSTĘPNE W  SERWISIE –  KUCHNIAVIKINGA.PL

 1. Rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółkę  następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub Portali Społecznościowych Spółki lub  z chwilą otrzymania przez Użytkownika Newslettera, zaś rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Partnera Spółki – MASTERLIFE SOLUTIONS Sp. z o.o następuje z chwilą wyrażenia zgód w Panelu Klienta i skutecznego zarejestrowania Konta Klienta w Panelu Klienta.
 2. W Serwisie nieodpłatnie zostały udostępnione następujące usługi:
  1. prowadzenie Konta Klienta w Panelu Klienta;
  2. złożenie Zamówienia bez konieczności rejestrowania i logowania;
  3. udostępnianie i przeglądanie treści tekstowych, graficznych dźwiękowych, audiowizualnych na blogu Spółki oraz na kontach Spółki na Portalach Społecznościowych;
  4. usługi konfiguratora diety;
  5. interaktywne formularze kontaktowe;
  6. usługi newslettera.
 3. Rozpoczęcie przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, na Kontach w Portalach Społecznościowych Spółki, złożenie. Zamówienia bez konieczności rejestracji w Panelu Klienta, założenie Konta Klienta w Panelu Klienta czy skorzystanie z formularza kontaktowego lub innego aktywnego w Serwisie  narzędzia komunikacji lub usługi jest dobrowolne.
 4. Kuchniavikinga.pl umożliwia Użytkownikom przede wszystkim zapoznanie się z informacjami na temat działalności Spółki oraz Dietami, Produktami czy usługami prezentowanymi w Serwisie. W razie zainteresowania Użytkownik może podjąć decyzję o złożeniu Zamówienia i zakupie Diet i/lub Produktów dostępnych na stronach Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Korzystanie z bloga oraz konfiguratora diety nie wymaga założenia Konta Klienta,podania adresu poczty elektronicznej Użytkownika  czy podania danych osobowych w postaci imienia  i nazwiska.
 6. Zakazane jest składanie Zamówień w Serwisie anonimowo, pod pseudonimem lub fałszywymi danymi.
 7. Złożenie Zamówienia Gościnnego bez konieczności rejestrowania Konta Klienta w Panelu Klienta –  jest Zamówieniem jednorazowym. 
 8. Złożenie Zamówienia z oznaczeniem pola “ zamówienie testowe” jest  Zamówieniem przysługującym Klientowi jednorazowo i wyłącznie na okres jednego dnia. 
 9. Spółka jest uprawniona do niezwłocznego odrzucenia Zamówienia gościnnego lub zamówienia oznaczonego jako “zamówienie testowe”, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do zgodności złożenia Zamówienia z Regulaminem, jego poprawności lub autentyczności. W przypadku odrzucenia Zamówienia już opłaconego, Spółka zwróci  wpłaconą kwotę na rachunek, z którego nastąpiła płatność. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Spółka jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów ścigania.
 10. Spółka dokłada wszelkich starań aby usługi świadczone na droga elektroniczną były dostępne przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, ale nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności stron lub podstron w Serwisie, w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w interfejsie, aktualizacji, modernizacji udostępnionych narzędzi czy rozbudowy Serwisu  o nowe produkty, funkcjonalności lub narzędzia.
 11. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną mogą zostać wypowiedziane przez Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany w poniższych postanowieniach  lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. 
 12. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z formularzy, zawierane są na czas określony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania formularza do Sprzedającego albo zaprzestania ich używania. Użytkownik może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się od korzystania z tych usług.
 13. Spółka, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostawie usług elektronicznych, w tym przerwy czy zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu spowodowanych siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu  z urządzeniem czy infrastrukturą techniczną Klienta, z których korzysta on z Serwisu.

§ 5

NEWSLETTER

 1. Świadczenie przez Spółkę drogą elektroniczną usługi przekazywania Klientom informacji za pośrednictwem Newslettera jest usługą świadczoną nieodpłatnie, przez czas nieokreślony, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. Po oznaczeniu przez Klienta odpowiedniego pola  w Serwisie  lub udostępnionego poprzez Portale Społecznościowe Spółki, Spółka niezwłocznie potwierdzi na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w formularzu lub w samym formularzu, fakt zapisania się przez Klienta na Newsletter.
 3. Na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta, Spółka będzie przesyłać informacje o bieżącej ofercie handlowej Spółki, w tym w szczególności treści o charakterze reklamowym, marketingowym oraz edukacyjnym z zakresu zdrowego stylu życia i odżywiania się, jak i informować o specjalnych ofertach skierowanych w pierwszej kolejności do subskrybentów Newslettera.
 4. Składając Zamówienie, Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie Newslettera informacji handlowych od Spółki lub od Partnerów Spółki.
 5. Zarówno wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera od Spółki jak i podmiotów współpracujących ze Spółką jest dobrowolne, ale wymaga wyraźnej zgody Klienta na otrzymanie Newslettera od konkretnego podmiotu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, odrębnie dla każdego podmiotu i po wcześniejszym zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez taki podmiot oraz zasadami i rodzajem przekazywanych w newsletterze informacji.
 6. Zamówienie przez Klienta Newslettera i podanie w tym celu adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Spółki i/lub podmiotu współpracującego ze Spółką stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Klient może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera od Spółki po uprzednim zalogowaniu na swoje Konto lub kontaktując się z BOK pod adresem biuro@kuchniavikinga.pl a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera od podmiotów współpracujących ze Spółką – na zasadach opisanych przez te podmioty w tzw. klauzuli informacyjnej.
 8. Administratorem Danych osobowych przekazanych przez Klienta w związku ze zgodą na otrzymywanie Newslettera jest podmiot – nadawca Newslettera.
 9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Klienta podmiotom współpracującym ze Spółką w związku ze zgodą na otrzymywanie od tych podmiotów Newslettera.
 10. Spółka jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie a zasady przetwarzania danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostały w Polityce Prywatności.

§ 6

USŁUGI PARTNERÓW SPÓŁKI  ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I DOSTĘPNE W KUCHNIAVIKINGA.PL

 1. Zamieszczony na stronie Serwisu Panel Klienta, jest narzędziem współpracującego ze Spółką  Partnera MASTERLIFE SOLUTIONS Sp. z o.o.- właściciela i operatora internetowej platformy handlowej działającej pod adresem https://dietly.pl/, zwanej dalej Platformą Dietly.pl  
 2. Za prawidłowe działanie Panelu Klienta odpowiedzialny jest Partner, zaś Użytkownik decydujący się na założenie Konta Klienta w Panelu Klienta zostanie poproszony o zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności obowiązującą na www.dietly.pl.
 3. Wyrażenie wskazanych w ust. 2 zgód jest dobrowolne, ale niezbędne dla skutecznej rejestracji i zalogowania się do Panelu Klienta. Ponieważ wyrażenie wskazanych wyżej zgód jest równoważne z akceptacją postanowień zawartych w regulaminie i polityce prywatności Platformy Dietly.pl zalecane jest  wcześniejsze zapoznanie się z tymi dokumentami.
 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności świadczonej usługi cyfrowej z postanowieniami regulaminu Platformy Dietly.pl należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: kontakt@dietly.pl.
 5. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać postanowień regulaminu Dietly.pl. w zakresie warunków korzystania z ich usług elektronicznych. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie warunków zawarcia Umowy i korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę i pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność właściciela Dietly.pl. za działanie jego usług elektronicznych. W przypadku gdyby postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące usług elektronicznych kolidowały z warunkami regulaminu Platformy Dietly.pl, pierwszeństwo stosowania w tym zakresie przysługuje odpowiednim postanowieniom regulaminu Dietly.pl.

§ 7

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY I DOSTAWY ZAMÓWIENIA

 1. Za pośrednictwem Kuchniavikinga.pl możliwe jest zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie przygotowania, sprzedaży  i dostarczania Diet  i/lub Produktów prezentowanych na stronach Serwisu Internetowego, objętych przez Klienta Zamówieniem i zwanej w dalszych postanowieniach Umową Sprzedaży.
 2. Szczegółowe informacje o Dietach, a w szczególności o składających się na nie posiłkach, kluczowych składnikach, kaloryczności,  dodatkach, strefach  dostaw, cenie, rabatach czy dodatkowych opcjach związanych z  Zamówieniem podane są na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w opisie danej diety przed rozpoczęciem składania Zamówienia.
 3. Ceny Usług uwidocznione na stronach Serwisu Internetowego podane są w złotych polskich i zawierają należne z tego tytułu podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy oraz o innych ewentualnych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem i Spółką następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem interaktywnego formularza Zamówienia, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności Serwisu, oznaczenia pola “zamawiam i płacę” lub “ płacę”  i potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Spółkę.
 5. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności oznacza, że Klient zapoznał się z treścią tych dokumentów  i je akceptuje.
 6. Akceptując warunki Umowy Sprzedaży Klient wyraża zgodę na dostawę Diet i/lub Produktów przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i zobowiązuje się do dokonania zapłaty za Diety i/lub Produkty dostarczone  przez Spółkę do dnia doręczenia oświadczenia Klienta o odstąpieniu oraz zapłaty za Diety i/lub Produkty objęte Zamówieniem na 2 ( dwa ) kolejne dni robocze po dacie odstąpienia przez Klienta od Umowy, będące dniami, w trakcie których Spółka dokonała już zatowarowania pod Zamówienie Klienta, zaś samo Zamówienie jest w trakcie przygotowywania o ile  Zamówienie obejmowało dni po dacie odstąpienia.  
 7. Złożenie Zamówienia może nastąpić za  pomocą interaktywnego formularza dostępnego w Panelu Klienta po skutecznym zarejestrowaniu się i zalogowaniu przez Klienta lub za pomocą interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie dla Klientów chcących złożyć Zamówienie bez konieczności rejestracji  ( tzw. Zamówienie Gościnne).
 8. W formularzu konieczne jest podanie prawdziwych danych kontaktowych Klienta niezbędnych do realizacji Zamówienia. Na etapie składania Zamówienia następuje również wybór Diety, terminu, czasu i miejsca dostawy oraz wybór oferowanych dodatkowych opcji tj. np. wymiana posiłków czy dodatkowych składników. 
 9. W celu dostawy Zamówienia do jednego z punktów “Viking Point,”których aktualna lista dostępna jest w Serwisie – należy wybrać taką opcję dostawy: “ dostawa do Viking Point” i wybrać jeden z dostępnych w Serwisie “Viking Point”.Wybranie tej opcji oznacza zlecenie i zgodę na taką formę dostawy Zamówienia.
 10. Niektóre pola w formularzu zostały oznaczone jako obowiązkowe i niezbędne do skutecznego złożenia Zamówienia zaś pozostałe  jako dobrowolne, ale  ułatwiające kontakt lub dostawę Diety. Pominięcie przez Klienta  pól oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwi złożenie Zamówienia.
 11. Składając Zamówienie Klient,  może  dodatkowo wskazać w formularzu w polu “ Uwagi do adresu “ w szczególności dodatkowe zlecenia i zgody, co do warunków realizacji dostawy, takie jak:
  1. informacje ułatwiające dostęp do miejsca dostawy, a w szczególności do budynków wielorodzinnych podając w tym celu  np. kod do klatki czy innego wspólnego wejścia  i wskazać miejsce dostawy, w tym opcję “ dostawa pod drzwi”, przez którą rozumie się zgodę na dostawę zrealizowaną poprzez pozostawienie Diety i/lub Produktów bezpośrednio przed drzwiami wejściowymi do lokalu w przypadku budynków wielorodzinnych lub drzwiami wejściowymi do budynku jednorodzinnego, lub przed/pod/za  furtką/bramą prowadzącą do posesji, na której znajduje się budynek jednorodzinny i  do którego nie jest możliwy bezpośredni dostęp,
  2. zgodę na  informowanie Klienta SMS o realizowanej dostawie pod wskazany adres,
  3. zgodę na dzwonienie lub pukanie w wybranym Okresie Dostawy i dniu dostawy bezpośrednio do drzwi  pod wskazanym w Zamówieniu adresem,
  4. zgodę na pozostawienie Zamówienia w przygotowanym przez Klienta specjalnym koszu/pojemniku lub torbie  w miejscu wskazanej przez Klienta dostawy .
 12. W przypadku:
  1. dostawy do budynków jednorodzinnych, w których nie jest możliwy bezpośredni dostęp do drzwi wejściowych Klient może wskazać w formularzu konkretne miejsce dostawy w granicach wejścia na posesję, na której znajduje się budynek jednorodzinny. Dodatkowo Klient, według własnego uznania, może w wyznaczonym miejscu pozostawić dodatkowo specjalny pojemnik/torbę ochraniającą Zamówienie przed warunkami atmosferycznymi po jego zrealizowaniu.W przypadku braku wskazania takiego miejsca, dostarczane Diety i/lub Produkty, będą pozostawione  bezpośrednio przed wejściem na posesję; 
  2. do przedsiębiorstw, urzędów, zakładów pracy i podobnych miejsc,  dostawa Diety i/lub Produktów jest możliwa wyłącznie  w miejscu wyznaczonym przez administratora budynku oraz według sugestii Klienta  wskazanej w  formularzu, która nie może być sprzeczna z obowiązującymi w danym budynku zarządzeniami czy zgodami administratora budynku.oznaczonej 
 13. W trakcie składania Zamówienia Klient może skorzystać z usługi oferowanej przez Serwis i zwanej “ Program z Wyborem Menu”, w ramach którego może dokonać wyboru konkretnego wariantu  a następnie skomponować Zamówienie zgodnie z preferowaną kalorycznością i wybranymi posiłkami.
 14. Prezentowane w Serwisie menu Diet układane jest z kilkunastodniowym wyprzedzeniem  i w związku z tym Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikacji menu z uwagi na okoliczności pozostające poza kontrolą czy bezpośrednim wpływem Spółki, a w szczególności w przypadku zaistnienia takich sytuacji jak brak dostawy surowców czy ich złej jakości. Zmodyfikowane menu będzie kompatybilne z daną Dietą, jej kalorycznością, dopasowane smakowo i jakościowo. 
 15. Spółka gwarantuje zachowanie tzw. ciągu chłodniczego do momentu przekazania Zamówienia bezpośrednio Klientowi, a w przypadku skorzystania z dodatkowych wskazówek Klienta takich jak “dostawa pod drzwi”lub dostawa do wskazanego przez Klienta kosza lub pojemnika termicznego czy torby- do chwili pozostawienia Zamówienia w sposób wskazany przez Klienta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za warunki przechowywania Zamówienia po ich dostarczeniu Klientowi w sposób opisany  w ust.12 powyżej.
 16. W celu zachowania jak najlepszej jakości dostarczanych Diet Spółka sugeruje aby Klienci  korzystali z dodatkowych zleceń i zgód wskazanych w ust. 10 powyżej,  a w przypadku zgody na pozostawienie Zamówienia w  koszu/pojemniku  czy torbie  w  okresie letnim zaopatrywali je w tzw. chłodziwo.
 17. Wskazanie w formularzu dodatkowych dobrowolnych opcji dostawy tj. “dostawa pod drzwi” jak i dostawa  w oznaczonym w formularzu konkretnym miejscu – oznacza zgodę Klienta na taką dostawę  a pozostawienie Diety w oznaczony sposób –  za skutecznie doręczoną Dietę i/lub Produkty. 
 18. Proces składania Zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący Zamówienie opisany jako “Zapłać”. Kliknięcie w ten przycisk stanowi oświadczenie woli Klienta prowadzące do zawarcia umowy w zakresie przygotowania, sprzedaży  dostawy Diety i/lub Produktów i/lub  innych usług wskazanych w Zamówieniu.
 19. Podana na końcu  Zamówieniu kwota stanowi całkowitą kwotę z tytułu realizacji Umowy Sprzedaży  jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem, w tym koszty dostawy, chyba że co innego wynika z informacji przekazanych przez Spółkę i wspólnych ustaleń z Klientem. 
 20. Składając Zamówienie za pośrednictwem Serwisu Klient  wyraża zgodę na otrzymywanie paragonów lub faktur elektronicznych i upoważnia  Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbioru oraz  przesłania ich w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.  
 21. W celu wystawienia faktury przez Spółkę za Zamówienie – Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do oznaczenia takiego żądania w formularzu i podania pełnych danych, na które powinna być wystawiona faktura. Podanie przez Klienta danych do faktury oznacza wyrażenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży jako przedsiębiorca. 
 22. Po kliknięciu przycisku “ zamawiam i płacę lub “ zapłać”  Klient zostanie niezwłocznie przekierowany do dokonania płatności online.
 23. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Spółka niezwłocznie potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji  za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Zamówieniu. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia od Spółki  dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem                     a Spółką. 
 24. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Kuchniavikinga.pl przed dokonaniem zakupu,
  2. przesłania Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 14 powyżej oraz 
  3. wystawienie dowodu zakupu.
 25. Informacja o dokonanym zakupie jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Kuchniavikinga.pl.
 26. Spółka, wystawi i prześle Klientowi paragon fiskalny bądź fakturę VAT w wersji elektronicznej obejmującą Zamówione przez Klienta Diety i/lub inne Produkty z oferty Usługodawcy. Paragon fiskalny lub faktura zostanie przesłana na podany w trakcie składania przez Klienta Zamówienia adres e-mail w terminie 3 ( trzech) dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. 
 27. Wszelkie żądania Klientów wystawienia faktury lub zmiany danych identyfikacyjnych  na fakturze będą uwzględniane tylko wówczas o ile będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami.
 28. W przypadku wystawienia przez Spółkę paragonu fiskalnego bez numeru NIP -żądanie Klienta wystawienia  ponownie paragonu fiskalnego z podanym przez Klienta numerem NIP – nie zostanie uwzględnione. 
 29. Klient ma prawo złożenia  Zamówienia jako tzw.  “ Zamówienie testowe” po oznaczeniu specjalnego pola w Zamówieniu. Zamówienie testowe przysługuje Klientowi tylko:
  1. jeden raz,
  2. na jeden dzień, 
  3. na jeden rodzaj Diety,
  4. dla jednej osoby.
 30. Złożenie Zamówienia testowego za pośrednictwem Platformy Dieltly.pl wyklucza możliwość złożenia Zamówienia testowego za pośrednictwem Serwisu.
 31. Złożenie Zamówienie testowego  za pośrednictwem Serwisu  wyklucza możliwość złożenia Zamówienia zamówienia testowego za pośrednictwem Platformy Dietly.pl.
 32. Umowa może być prawidłowo wykonana przez Spółkę  wyłącznie pod warunkiem podania przez Klienta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości co danych podanych w formularzach, a także dotyczących płatności online.

§ 8

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI 

 1. Spółka  udostępnia następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży :
  1. za pośrednictwem Serwisu Tpay lub innego operatora płatności wskazanego w Serwisie lub 
  2. systemu płatności mobilnych  oferowanej przez bank Klienta w postaci kodu Blik.
 1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24h od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży nie później jednak niż na 48 godzin przed rozpoczęciem Okresu Dostaw wskazanego  w Zamówieniu. Opóźnienie w płatności Klienta może powodować przesunięcie Okresu Dostaw o czas powstałego opóźnienia, o czym Klient zostanie poinformowany przez Spółkę.
 2. Przekazanie środków Spółce następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Spółki, chyba że Spółka wcześniej poinformuje Klienta o skutecznym przekazaniu środków za Zamówienie.
 3. Zamówienie nie zostanie zrealizowane jeśli wartość przekazanych przez Klienta środków będzie niższa niż ostateczna ( końcowa) wartość wskazana w Zamówieniu.

 § 9

SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Usługi dostawy zamówionych Diet  świadczone są przez Spółkę wyłącznie na obszarze Strefy Dostaw. Strefy Dostaw wskazane są Klientowi na stronach Serwisu Internetowego w zakładce informacyjnej „Strefy dostawy”, a także w trakcie składania Zamówienia.
 2. Usługi świadczone są zgodnie z ich opisem przedstawionym Klientowi na stronach Serwisu Internetowego przed złożeniem Zamówienia.
 3. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport i dostarczenie) wliczone są w końcową cenę  wskazaną w podsumowaniu Zamówieniu.
 4. Dostawy realizowane są  transportem własnym Spółki, przy czym Spółka  może również korzystać z pomocy zawodowych firm przewozowych, o których wyborze sam zadecyduje.
 5. Umowa Sprzedaży między Klientem i Spółką  zawierana jest na czas określony obejmujący wybrany w Zamówieniu  Okres Dostaw. 
 6. Wybór Okresu Dostaw następuje w interaktywnym kalendarzu w trakcie składania Zamówienia przy czym złożenie Zamówienia możliwe jest wyłącznie na dni następujące po ( dwóch) dni roboczych od dnia w którym składane jest Zamówienie i musi obejmować co najmniej  1 ( jeden) dzień kalendarzowy. 
 7. Zmiana terminu lub miejsca dostawy  tzw. Zamówienia gościnnego po jego opłaceniu możliwa jest jedynie do godziny 10  rano na  dwa dni robocze przed dniem pierwszej dostawy, której termin jest zmieniany, a w przypadku zmiany Zamówienia dostarczanego w sobotę i/lub niedzielę –  w czwartek do godziny 10 rano. Zgłoszenie zmiany Zamówienia powinno nastąpić bezpośrednio do BOK ww. terminach i do podanej tam godziny.
 8. Klient zalogowany do Panelu Klienta może, z poziomu udostępnionych w Panelu funkcjonalności, wprowadzać zmiany do Umowy Sprzedaży, np. w zakresie wybranej diety, zestawu posiłków, adresu czy Okresu Dostaw. Dokonane przez Klienta zmiany są wiążące dla Spółki pod warunkiem ich wprowadzenia przez Klienta w Panelu do godziny 10 rano na dwa dni robocze przed dniem pierwszej dostawy, której termin jest zmieniany przez Klienta, a  w przypadku zmiany Zamówienia dostarczanego w sobotę i/lub niedzielę –  w czwartek do godziny 10 rano. 
 9. Z uwagi na ruchome dni świąteczne w Polsce oraz nadzwyczajne sytuacje niezależne od Spółki, na skutek których istniałoby zagrożenie, że przyznane Klientom prawo do zmiany, o których mowa w ust. 7 oraz 8 powyżej, byłoby niemożliwe do zrealizowania, Spółka  zastrzega sobie możliwość zawieszenia usługi w tym zakresie. W przypadku dni świątecznych taka informacja zostanie zakomunikowana Klientom z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby mogli skorzystać z możliwości dokonania zmian w Zamówieniu o których mowa odpowiednio w ust. 7 i 8 powyżej. W przypadku sytuacji nadzwyczajnych – informacja o zawieszeniu usługi pojawi się w Serwisie oraz w Panelu Klienta.  
 10. Spółka świadczy Usługę cyklicznie przez cały Okres Dostaw. Produkty  dostarczane są Klientowi każdego dnia wskazanego w Okresie Dostaw i  w godzinach wskazanych w  Zamówieniu. W przypadku wskazania przez Klienta innej godziny dostawy niż przedział czasowy wskazany przez system informatyczny obsługujący Zamówienie, realizacja Zamówienia we wskazanych przez Klienta godzinach może, ale nie musi być zrealizowana o ile nie zostanie wyraźnie potwierdzona przez BOK. W braku potwierdzenia Zamówienie zostanie zrealizowane w godzinach wynikających z przedziału czasowego generowanego przez system informatyczny Serwisu.  
 11. Jeżeli Okres Dostaw obejmuje również dni inne niż Dni Robocze, to posiłki przewidziane na te dni (dzień) dostarczane są zgodnie z Okresem Dostaw. 
 12. Spółka zastrzega sobie prawo powiadomienia Klienta o zmianie terminu dostawy Zamówienia przypadającego na inne dni niż Dni Robocze. Powiadomienie zostanie dokonane za pośrednictwem wiadomości tekstowej wysłanej na na numer telefonu Klienta wskazany w Zamówieniu oraz poinformuje w Serwisie o zmianie terminu dostaw przypadających  w weekendy lub inne dni nie będące Dniami Roboczymi. W przypadku dostawy weekendowej, posiłki przewidziane na sobotę i niedzielę dostarczane będą najpóźniej w godzinach nocnych z piątku na sobotę, dostawy przypadające w inne dni nie będące Dniami Roboczymi – zgodnie z informacją podaną przez Spółkę.
 13. Klient może skorzystać także z odbioru osobistego zamówionych posiłków w jednym z dostępnych na terenie kraju punktów stacjonarnych Viking Point. Lista punktów stacjonarnych “Viking Point” wraz z ich adresami oraz godzinami otwarcia znajduje się na stronach Serwisu Internetowego. Klient obowiązany jest do odbioru osobistego posiłków po otrzymaniu wiadomości SMS z informacją o ich gotowości do odbioru. Odbiór osobisty posiłku możliwy jest w godzinach otwarcia wybranego punktu Viking Point, nie później jednak niż do upłynięcia jego terminu przydatności do spożycia. Przeterminowane i nieodebrane posiłki mogą zostać poddane utylizacji przez pracowników punktu Viking Point.
 14. W przypadku nieobecności Klienta w momencie dostawy pod adresem wskazanym w Zamówieniu, osoba realizująca dostawę lub osoby z BOK podejmują próbę kontaktu z Klientem w celu zrealizowania dostawy w tym samym dniu w Okresie Dostaw.
 15. W przypadku braku możliwości realizacji dostawy z przyczyny leżącej po stronie Klienta (np. nieobecność pod wskazanym w Zamówieniu adresem) Spółka składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu 7 dni od dnia, w którym dostawa nie doszła do skutku. Zwraca w tym terminie Klientowi uiszczoną kwotę, za wyjątkiem kosztów dostawy, stosując metodę płatności wybraną przy składaniu Zamówienia.
 16. W przypadku braku dostawy Produktów w dniu  określonym w Okresie Dostaw – Klient obowiązany jest zgłosić ten fakt do Biura Obsługi Klienta najpóźniej do godz. 10:00 tego samego dnia, w którym miała nastąpić planowo dostawa. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma na celu wyłączać ani ograniczać praw ustawowych Klienta będącego Konsumentem w zakresie odpowiedzialności Spółki za niewykonanie lub nienależyte spełnienie świadczenia a jedynie przy współpracy z Klientem podjąć działania zmierzające do należytego wykonania Umowy.
 17. Wszelkie bieżące sprawy związane ze świadczeniem Usługi Klient powinien konsultować ze Spółką za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
 18. Zestawy posiłków przygotowanych w ramach Usługi mogą ulegać zmianom zgodnie z menu aktualizowanym przez Spółkę  na stronach Kuchniavikinga.pl. Zmiany w menu pozostają bez wpływu na założenia Diety wybranej przez Klienta podczas składania Zamówienia na Usługę.
 19. Zdjęcia i opisy Produktów prezentowane w Serwisie  są materiałami poglądowymi, mającymi na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienie sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach zamawianych Produktów. Wygląd Produktów na zdjęciach i sposób jego prezentacji może się różnić od wyglądu dostarczanego Produktu.
 20. Klient obowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych swojego konta w Panelu Klienta w razie ich zmiany.                                                                     

                                                                  

 § 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONANIE UMOWY

 1. Spółka świadczy usługi z zachowaniem należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności i zobowiązuje się dostarczać usługi świadczone drogą elektroniczną jaki i zamówione Diety i/lub Produkty zgodnie z Umową Sprzedaży. Umowa Sprzedaży Usługa wykonywana jest zawsze  w oparciu o dokonane przez Klienta wybory i przekazane w Zamówieniu informacje, z zastrzeżeniem postanowień ust.5 i kolejnych poniżej. 
 2. Spółka zarówno na stronie kuchniavikinga.pl jak i na etykietach Produktów informuje Klientów w szczególności  o znajdujących się w nich alergenach oraz poszczególnych składnikach czy kaloryczności, zaś Klient zobowiązany jest do zapoznania się tymi informacjami i upewnienie się, że w jego przypadku nie znajdują zastosowania żadne przeciwwskazania zdrowotne.
 3. Spółka dokłada należytej staranności w celu aktualizacji i weryfikacji danych publikowanych na stronach Kuchniavikinga.pl, jednak dane te mają charakter wyłącznie informacyjny – nie zawierają one wiążących zaleceń dietetycznych, porad lekarskich ani innych porad specjalistycznych, dlatego też nie mogą stanowić wyłącznej podstawy jakichkolwiek decyzji podejmowanych przez Klienta, które mogą mieć wpływ na jego stan zdrowia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klienta co do braku przeciwwskazań do spożywania zamawianych posiłków, Klient powinien skonsultować je z lekarzem specjalistą.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie Umów  z powodu działania siły wyższej.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za złe samopoczucie Klienta czy negatywne reakcje na zakupione Diety i/lub Produkty, w tym reakcje alergiczne wynikające ze stanu zdrowotnego Klientów z uwagi na fakt że Spółka nie zbiera danych o stanie zdrowia Klientów, nie posiada informacji o innych spożywanych przez klientów środkach spożywczych czy lekach wchodzących    w interakcję ze sprzedawanymi Dietami i/lub Produktami.
 6. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za brak spodziewanych przez Klientów efektów zamawianych Diet.
 7. Klient obowiązany jest do współdziałania ze Spółką  w celu prawidłowej realizacji zawartych Umów.
 8. Ryzyko utraty lub uszkodzenia zamówionych Diet i/lub  Produktów przechodzi na Klienta w chwili pozostawienia przez Spółkę lub firmę świadczącą usługi transportowe Diet i/lub Produktów w miejscu wskazanym w Zamówieniu przez Klienta. Z uwagi na dostawę Diet i/lub Produktów w godzinach nocnych lub wczesnoporannych Klient może wskazać dodatkowe informacje  w specjalnym oknie podczas składania Zamówienia. 
 9. W przypadku braku zgodności dostarczanej usługi świadczonej drogą elektroniczną lub Diety i/lub Produktu z Umową, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami odpowiedzialność Usługodawcy za niezgodność Produktów z Umową regulowana jest ogólnymi zasadami wynikającymi z przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 11

ROZWIĄZANIE UMÓW 

 1. Klient ma prawo rezygnacji z Usług świadczonych drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym  i bez konieczności podawania przyczyny poprzez:
  1. zaprzestanie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub
  2. usunięcie Panelu Klienta, lub
  3. wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w Panelu Klienta lub w innych interaktywnych formularzach udostępnionych przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@kuchniavikinga.pl
 2. Niezależnie od innych środków przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz prawo odmowy przekazania Klientowi potwierdzenia nowych Zamówień na Diety i/lub Produktów w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym  w przypadku, gdy:
  1. Klient, pomimo wezwania przez Spółkę do zaniechania naruszeń, nadal w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
  2. Klient zalega z jakimikolwiek wymagalnymi należnościami na rzecz Spółki;
  3. działania Klienta naruszają dobra osobiste Spółki lub osób trzecich;
  4. pomimo wezwania przez Spółkę  do współdziałania przy wykonaniu łączących go ze Spółką umów, Klient nie współdziała a w szczególności podaje nieprawdziwe dane, nieprawidłowo wskazuje termin lub  miejsce dostawy lub inne dane, które  uniemożliwiają prawidłowe wykonanie Umów.
 1. Oświadczenie Spółki o rozwiązaniu umów łączących go z Klientem następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w Panelu Klienta, a w przypadku braku konta w Panelu Klienta – za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w interaktywnym formularzu  inicjującym świadczenie usług przez Spółkę.
 2. Spółka i Klient mogą także rozwiązać Umowę za porozumieniem stron na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

                                                                            

§ 12

KONTAKT Z KUCHNIAVIKINGA.PL

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość ze Spółką jest formularz kontaktowy dostępny na stronie https://kuchniavikinga.pl/kontakt/, poczta elektroniczna (biuro@kuchniavikinga.pl) i telefon (+48 22 230 24 00) do Biura Obsługi Klienta, za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące świadczonych Usług. 
 2. W razie jakichkolwiek problemów technicznych związanych z obsługą Panelu Klienta, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z właścicielem Platformy Dietly.pl za pomocą danych kontaktowych wskazanych na stronie oraz w regulaminie Dietly.pl. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma na celu wyłączać ani ograniczać praw ustawowych Klienta będącego Konsumentem w zakresie reklamacji do Spółki.

 § 13

REKLAMACJE USŁUG W KUCHNIAVIKINGA.PL

 1. W przypadku braku zgodności usług świadczonych drogą elektroniczną i/lub Diet i/lub Produktów zgodnie z zawartą ze Spółką umową, z zastrzeżeniem   § 9 ust.13, Klientowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W szczególności Klient ma prawo żądać wymiany Diety i/lub Produktu, a w określonych przez prawo przypadkach – obniżenia ceny Towaru lub odstąpienia od umowy.
 2. W celu zgłoszenia niezgodności usługi świadczonej drogą elektroniczną lub niezgodności Diety i/lub   Produktu  ( tzw. reklamacja) Klient, niezwłocznie od momentu stwierdzenia niezgodności, powinien skontaktować się  bezpośrednio z  Biurem Obsługi Klienta, za pośrednictwem  poczty elektronicznej e-mail: biuro@kuchniavikinga.pl) lub za pośrednictwem interaktywnego formularza w Serwisie dostępnego pod adresem https://reklamacje.kuchniavikinga.pl/. Skorzystanie z dedykowanego  formularza składania reklamacji jest rekomendowaną formą, gdyż znacznie przyspiesza i ułatwia proces składania reklamacji.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do potwierdzenia niektórych, bardziej złożonych i problematycznych reklamacji  telefonicznych poprzez wysłanie potwierdzenia jej przyjęcia  pocztą elektroniczną  na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Panelu Klienta,  a w przypadku braku Panelu Klienta na inny udostępniony  przez Klienta adres poczty elektronicznej w trakcie korzystania z Serwisu. Potwierdzenie będzie obejmowało zwięzły opis sprawy i datę zgłoszenia reklamacji. Brak sprzeciwu Klienta co do treści wiadomości zostanie potraktowany jako akceptacja stanu faktycznego i daty reklamacji.  
 4. Bez względu na formę komunikacji zgłoszenia niezgodności usługi świadczonej drogą elektroniczną  lub Diety i/lub  Produktu, Użytkownik lub Klient jest zobowiązany do wskazania co najmniej:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności usługi lub Diety i/lub Produktu z zawartą ze Spółką umową,
  2. oczekiwań Użytkownika/Klienta;
  3. oraz danych kontaktowych zgodnych z danymi udostępnionymi w Serwisie lub w Panelu Klienta.
 5. Przekazanie innych  dodatkowych informacji, aniżeli wskazane w ust.4 powyżej, a w szczególności zdjęć,  obrazujących stwierdzoną niezgodność może mieć wpływ na szybsze rozpatrzenie reklamacji. 
 6. Spółka zastrzega sobie prawo żądania od Klienta  udzielenia dodatkowych wyjaśnień niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, jeśli z treści reklamacji Klienta nie będą wynikały informacje wskazujące na niezgodność usługi świadczonej drogą elektroniczną lub Diety i/ lub Produktu z zawartą umową, zaś Klient jest zobowiązany do współpracy ze Spółką w tym zakresie.
 7. W przypadku, gdy przedmiotem reklamacji jest Dieta i/lub Produkt, Klient  powinien dokonać jego zwrotu do Usługodawcy na adres najbliższego “Viking Point lub na adres Handlowa 5, 15-399 Białystok Za zgodą Spółki  Klient może  zamiast dostarczania Produktu na wskazane  wyżej adresy  przesłać zdjęcia obrazujące niezgodność Diety i/lub Produktu z Umową i związaną z tym reklamacją Klienta. 
 8. Spółka ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Spółce lub zgłoszenia telefonicznego w BOK.
 9. Informacja co do rozpatrzenia reklamacji jest przekazywana na  adres e-mail Klienta.Brak odpowiedzi we wskazanym w ust. 8 terminie  oznacza pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 10. W przypadku gdy w związku z brakiem zgodności Diety i/lub Produktu  z Umową Klient odstąpił od Umowy, Spółka  zwraca Klientowi należność za reklamowany Produkt  oraz adekwatne koszty jego przesyłki w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji stosując metodę płatności wybraną przy składaniu Zamówienia reklamowanego Produktu.

                                                                    

§ 14

USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Spółki  przed jego upływem na adres poczty elektronicznej  biuro@kuchniavikinga.pl
 2. W celu wysłania oświadczenia Klient może posłużyć wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu  Skorzystanie z szablonu jest dobrowolne.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umów, których przedmiotem świadczenia są Diety i/lub  Produkty :
  1. w stosunku do których Spółka poinformowała Klienta, przed rozpoczęciem świadczenia na jego  rzecz  przygotowania, sprzedaży i dostawy Diet i/lub Produktów oraz uzyskała zgodę Klienta, że po spełnieniu przez Usługodawcę dostawy Produktów, Klient utraci  prawo do odstąpienia od Umowy w stosunku do dostarczonych Diet i/lub Produktów;
  2. ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia; 
  3. dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  5. lub gdy są to  umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla Umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od chwili objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części albo
   2. polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów,w tym umów o świadczenie usług drogą elektroniczną) – od dnia zawarcia umowy.
 1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 2. Jeżeli przedmiotem umowy była sprzedaż Diet i/lub Produktów, Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić tę rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres Spółki Handlowa 5, 15-399 Białystok
 3. Konsument zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi DIety i/lub Produkty w stanie niezmienionym, zaś w przypadku korzystania z Diet i/lub Produktów  w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech ich  przez Konsumenta, będzie on ponosił odpowiedzialność za zmniejszenie ich wartości.
 1. W przypadku przysługującego Konsumentowi prawa do odstąpienia od Umowy Spółka  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych  od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Usługodawcę. Spółka  dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument., Jeżeli Spółka nie zaproponuje,  że sama odbierze rzecz od Konsumenta, może wówczas wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania ( w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej) lub dokonać wspólnie odmiennych ustaleń.
 2. Powyższe postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się od  Umów zawartych z Przedsiębiorcą  na Prawach Konsumenta.

§ 15

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Użytkowników oraz Klientów będących Konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); 
  2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); 
  3. lub pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawartej internetowo umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
                                                     

 § 16

      POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejsze postanowienia Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta oraz Użytkownika niebędącego Konsumentem,, zwanych łącznie Klientem/Użytkownikiem niebędącego Konsumentem.
 2. Spółce  przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem/Użytkownikiem niebędącego Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po drugiej stronie  żadnych roszczeń w stosunku do Spółki .
 3. Spółka ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta/Użytkownika niebędącego Konsumentem sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.
 4. Spółka jest uprawniona w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta/Użytkownika niebędącego Konsumentem, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego Zamówienia. W zakresie weryfikacji Spółka  uprawniona jest m. in. do zażądania od Klienta/Użytkownika przesłania skanu dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Spółka jest uprawniona do wstrzymania realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta/Użytkownika niebędącego Konsumentem.
 5. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji Umowy przez Spółkę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta/Użytkownika niebędącego Konsumentem do odstąpienia od Umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczyniła.
 6. Odpowiedzialność Spółki  w stosunku do Klienta/Użytkownika niebędącego Konsumentem, jest ograniczona wyłącznie do zdarzeń powstałych z winy umyślnej Spółki i do wysokości rzeczywistej szkody, ale nie więcej jednak niż do kwoty odpowiadającej wartości Zamówienia, z którego taka szkoda powstała. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Spółką a Klientem/Użytkownikiem niebędącego Konsumentem  zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Spółki.
    

                                                                          

§ 17

PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, materiałów, zdjęć, obrazów, grafik, nagrań, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Spółki, MASTERLIFE SOLUTIONS Sp. z o.o  lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Spółki oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że Użytkownik korzystający z Serwisu Internetowego nie otrzymuje żadnych praw autorskich do materiałów (w tym treści tekstowych, graficznych i audiowizualnych), do których uzyskuje dostęp podczas korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Użytkownikowi udzielana jest jedynie niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna (w tym bez prawa sublicencjonowania) licencja na korzystanie z tych treści, bez ograniczeń terytorialnych, wyłącznie przez czas i w zakresie korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną  zgodnie z ich przeznaczeniem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa autorskiego, niniejszym Regulaminem oraz regulaminem Platformy Dietly.pl.
   

§ 18

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest:
  1. zmiany przepisów prawa lub ich interpretacji stosowanej przez sądy lub organy władzy publicznej, mającej wpływ na treść Regulaminu i skutkujące koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich interpretacji; 
  2. zmiany sposobów składania Zamówień,dostawy lub płatności; 
  3. zmiany w zakresie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną, a w szczególności wprowadzania nowych funkcjonalności lub narzędzi;
  4. dodania lub usunięcia usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym wprowadzenia możliwości korzystania z dedykowanej aplikacji mobilnej;
  5. zmiany danych dotyczących Spółki lub innych podmiotów trzecich wprost wskazanych w Regulaminie;
  6. poprawy jakości obsługi lub bezpieczeństwa Użytkowników; 
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa nabyte przez Klientów na podstawie umów zawartych przed dniem obowiązywania dokonanych zmian. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową wersją Regulaminu.
 4. Zarejestrowani Klienci  są informowani o zmianach Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. 
 5. Niezarejestrowani Klienci są o tym powiadamiani w komunikacie wyświetlanym na stronie startowej Serwisu  7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Po upływie tego terminu, Klienci chcąc dalej korzystać z Serwisu powinni  ponownie zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
 6. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, uważa się, że Użytkownik zaakceptował Regulamin, jeżeli nie zrezygnował z korzystania z Serwisu w terminie 7 (siedmiu) dni od daty powiadomienia w Serwisie  o zmianie Regulaminu.
 7. W celu uniknięcia wątpliwości, do wszelkich umów, w tym Umów Sprzedaży zawartych po dniu wejścia w życie Regulaminu, zastosowanie mają zapisy Regulaminu w nowym brzmieniu.
 8. W przypadku uznania nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu za nieważne pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. 
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji zmiany cen Diet i/lub Produktów w Serwisie  bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany. Do wprowadzania, zmian oraz odwoływania ww. ofert czy usług nie stosuje się postanowień ust.2 oraz od 4-6 powyżej.   
 10. Wszelkie tytuły poszczególnych postanowień oraz podane przy nich wyjaśnienia mają wyłącznie na celu ułatwienie odszukanie przez Klienta odpowiednich treści w Regulaminie i nie nadaje się im mocy wiążącej.
 11. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazałoby się nieważne, nieważność tego postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.08.2023

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Kuchniavikinga.pl