REGULAMIN PROMOCJI -10% lub -15%

§1
Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem promocji jest [Kuchnia Vikinga – Catering Dietetyczny] Wschodni Front Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Białymstoku, ul. Handlowa 5, 15-399 Białystok, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000970748, identyfikująca się numerem NIP: 5423314760, REGON: 380164402,
 2. Podstawą prawną dla określenia warunków uczestnictwa w Promocji jest niniejszy Regulamin, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, a także Regulamin korzystania z oferty Organizatora Promocji dostępny pod adresem REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KUCHNIAVIKINGA.PL – Kuchnia Vikinga
 3. Promocja nie stanowi loterii lub innej gry hazardowej wymienionej w przepisach ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 4. Definicje zastosowane w treści Regulaminu korzystania z oferty Organizatora Promocji dostępnego pod adresem: REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KUCHNIAVIKINGA.PL – Kuchnia Vikinga mają także zastosowanie w niniejszym Regulaminie.

§2
Korzystanie z promocji

 1. Uprawnionymi do skorzystania z Promocji są potencjalni oraz aktualni Klienci Organizatora Promocji aktywnie korzystający z jego oferty w Okresie Trwania Promocji – dalej zwani: „Klientami”.
 2. Organizator na swojej stronie internetowej i/lub aplikacji mobilnej i/lub na portalach społecznościowych: facebook, isnstagram udostępni informację o Promocji tj. jej wysokości i warunkach, które należy spełnić.
 3. Czas trwania Promocji jest nieograniczony.
 4. Organizator może zakończyć okres trwania Promocji, o czym poinformuje Klientów na swojej stronie internetowej i/lub aplikacji mobilnej i/lub portalach społecznościowych: facebook, instagram, na 7 dni przed zakończeniem.
 5. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi Promocjami/ rabatami. Skorzystanie z niniejszej promocji uniemożliwia Klientowi skorzystanie z innej Promocji/ rabatu w zakresie tego samego zamówienia.
 7. Promocja polega na przyznaniu Klientom rabatu na wszelkie produkty żywnościowe stanowiące ofertę Organizatora Promocji, w wysokości 10 lub 15 % łącznej ceny zamówionych produktów, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 8. Spełnienie warunków do otrzymania rabatu:
 9. – 10%:
 • Klient zamówi dwie dowolne diety pod jeden adres dostawy, na ten sam okres czasu i na te same dni,
 1. – 15%:
 • Klient zamówi minimum trzy dowolne diety,
 • Zamówienie musi być złożone pod jeden adres dostawy, na ten sam okres czasu i na te same dni,
 1. Brak spełnienia, któregokolwiek z warunków wskazanych w § 2 ust. 8 uniemożliwia skorzystanie z przedmiotowej Promocji.
 2. Klient korzystający z przedmiotowej Promocji nie może dokonywać zmian w Zamówieniu, z zastrzeżeniem, gdy zamówienie dotyczy Diety z możliwością zmiany posiłków – w takim przypadku Klientowi przysługuje jedynie możliwość zmiany posiłków.
 3. Skorzystanie z Promocji wymaga od Klienta spełnienia poniższych przesłanek:
 1. złożenie zamówienia – w myśl zapisów § 9 Regulaminu dostępnego pod adresem REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KUCHNIAVIKINGA.PL – Kuchnia Vikinga,
 2. opłacenie zamówienia przy wykorzystaniu metody płatności określonej w § 10 Regulaminu dostępnego pod adresem REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KUCHNIAVIKINGA.PL – Kuchnia Vikinga,
 3. spełnienie określonych w § 2 ust 8 warunków w zakresie poszczególnego rabatu,
 4. złożenie zamówienia w Okresie Trwania Promocji.

§3
Reklamacje

Szczegółowe informacje dotyczące składania reklamacji dostępne są w § 15 Regulaminu serwisu internetowego kuchniavikinga.pl.

§4
Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych reguluje Polityka Prywatności dostępna pod adresem Polityka prywatności – Kuchnia Vikinga
 2. Każdy Klient biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących: a) zmiany w przepisach prawa, regulujących zasady sprzedaży na odległość; b) przyczyny organizacyjne, wpływające na zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Organizatora; c) zmiany techniczne lub technologiczne, wpływające na funkcjonalność Serwisu Internetowego; d) działanie na korzyść Klientów poprzez wydłużenie czasu trwania Promocji.
 4. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni nowy Regulamin Promocji. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany, z zastrzeżeniem czynności technicznych.